Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

V souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím e-shopu na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.tatra-store.cz zpracovává TATRA TRUCKS, a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, identifikační číslo: 01482840, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, vložka B oddíl 10443, jako správce osobních údajů (dále jen „prodávající“) některé údaje kupujících, kteří jsou fyzickými osobami.

Prodávající dodržuje příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů, včetně úpravy v zákoně č. 119/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Prodávající zpracovává z důvodu zákonných požadavků pouze osobní údaje kupujícího, které mu kupující dobrovolně poskytl - jméno a příjmení, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a příp. jméno společnosti, u které kupujícího působí, fakturační adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to na základě právních předpisů vztahujících se k provozování e-shopu a za účelem uzavření kupní smlouvy a následné realizace práv a povinností z ní vyplývajících a dále také pro účely vedení uživatelského účtu.

Se souhlasem kupujícího, je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující má právo souhlas kdykoliv odvolat.  Neudělení nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku nebo vznesení námitky vůči takovému zpracování nemá vliv na platnost kupní smlouvy nebo možnost kupní smlouvu uzavřít.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob realizujících dopravu zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nejdéle však po dobu 1 roku od uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku ze smluvního vztahu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o poskytnutí osobních údajů, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy, pro plnění příslušných povinností stanovených prodávajícímu právními předpisy.

V souvislosti se zpracování jeho osobních údajů prodávajícím má kupující za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy právo

  • na poskytnutí informace o zpracování osobních údajů;
  • na přístup k osobním údajům a poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm prodávající zpracovává; za další kopie může prodávající účtovat kupujícímu přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na jejich pořízení;
  • požadovat opravu nebo doplnění nesprávných nebo chybějících osobních údajů;
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů anebo jejich výmaz;
  • uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů;

 

Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které prodávající provádí k naplnění svého oprávněného zájmu a dále, např. proti jejich zpracování za účelem marketingu a zasílání obchodních sdělení.

Svá práva, dotazy či připomínky může kupující uplatnit na adrese prodávajícího TATRA TRUCKS, a.s. se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice.

Kupující má právo proti zpracování osobních údajů prodávajícím podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111web: www.uoou.cz.

V případě, že je kupujícím právnická osoba nebo jiný firemní zákazník, který prodávajícímu poskytuje osobní údaje svých zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů svých orgánu, je tento kupující povinen prodávajícímu poskytnout jen ty osobní údaje výše uvedených osob, které jsou nezbytné k provádění činností podle kupní smlouvy, pokud s jejich použitím prodávajícím pro výše uvedené účely získal kupující v případech požadovaných právními předpisy od těchto osob souhlas anebo tyto osoby řádně informoval o podmínkách zpracování jejich osobních údajů prodávajícím.


Nákupem zboží z oficiálního obchodu TATRA STORE podporujete automobilku TATRA TRUCKS. Děkujeme!