Ochrana osobních údajů

 

V souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím tohoto e-shopu zpracovává společnost TATRA TRUCKS a.s. , se sídlem Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice, IČ 01482840, DIČ CZ 01482840, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, jako správce osobních údajů (dále jen „prodávající“) některé údaje kupujících, kteří jsou fyzickými osobami.

Prodávající dodržuje příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, které mu kupující poskytl - jméno a příjmení, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a příp. jméno společnosti, u které kupujícího působí, fakturační adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

Nezvolí-li kupující jinou možnost, je prodávající oprávněn zpracovávat jeho osobních údaje také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Neudělení nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku nebo vznesení námitky vůči takovému zpracování nemá vliv na platnost kupní smlouvy nebo možnost kupní smlouvu uzavřít.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o poskytnutí osobních údajů, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy, pro plnění příslušných povinností stanovených prodávajícímu právními předpisy, případně k zasílání obchodních sdělení.

V souvislosti se zpracování jeho osobních údajů prodávajícím má kupující za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy právo

  • na přístup k osobním údajům a poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm prodávající zpracovává; za další kopie může prodávající účtovat kupujícímu přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na jejich pořízení;
  • požadovat opravu nebo doplnění nesprávných nebo chybějících osobních údajů;
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů anebo jejich výmaz;
  • uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů;

 

Kupující má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které prodávající provádí k naplnění svého legitimního zájmu, např. proti jejich zpracování za účelem marketingu a zasílání obchodních sdělení.

Svá práva může kupující uplatnit na adrese prodávajícího.

Kupující má právo proti zpracování osobních údajů prodávajícím podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že je kupujícím právnická osoba nebo jiný firemní zákazník, který prodávajícímu poskytuje osobní údaje svých zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů svých orgánu, je tento kupující povinen prodávajícímu poskytnout jen ty osobní údaje výše uvedených osob, které jsou nezbytné k provádění činností podle kupní smlouvy, pokud s jejich použitím prodávajícím pro výše uvedené účely získal kupující v případech požadovaných právními předpisy od těchto osob souhlas anebo tyto osoby řádně informoval o podmínkách zpracování jejich osobních údajů prodávajícím.


Nákupem zboží z oficiálního obchodu TATRA STORE podporujete automobilku TATRA TRUCKS. Děkujeme!